കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ Choco Chips വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം | Homemade Choco Chips | Choco Chips RecipeHaii Friends,

Today I’m sharing the recipe of Choco Chips.. Homemade Choco Chips Recipe Malayalam..

Homemade Turntable – https://youtu.be/LQ1-dGysxKQ

Homemade Chocolate Whipped cream – https://youtu.be/0j0bkKg_Ois

Homemade Chocolate Frosting – https://youtu.be/pF58_Ii5v2c

Homemade Whipped Cream – https://youtu.be/uW3f9H9at0M

Homemade Piping Bag and Nozzle – https://youtu.be/00×6-XvzoU4

#Chocochips #Homemade_Choco_Chips #Chocolate_Chips #Sinisfoodcourt

How to make choco Chips, choco chips recipe malayalam, choco chips recipe, homemade Choco Chips Recipe, cake decorating, cake ,cake decorating,

Please Subscribe my channel for more videos – https://www.youtube.com/channel/UCYYBsFtmm8FMH4NUbWaa-bA

Please do try out this simple recipe and share your feedback in the comments below…☺☺

Send me the pics @ Email : sinisfoodcourt@gmail.com

Thanks..😃😃

32 thoughts on “കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ Choco Chips വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം | Homemade Choco Chips | Choco Chips Recipe

  1. ഗുരു…. എനിക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി 😥. ഞാൻ കേക്ക് മിക്സ്‌ വാങ്ങി. വീട്ടിൽ വന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഓവനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആണ്. എനിക്ക് ഓവൻ ഇല്ല. ഇനി ഈ മിക്സ്‌ കേക്ക് ടിന്നിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? Crust&Crumb Red velvet മിക്സ്‌ ആണ്. ഓവൻ 160°C പ്രീഹീറ്റ്‌ ചെയ്യണം എന്ന്. അപ്പൊ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ന്ത്‌ ചെയ്യാൻ? പ്ലീസ് ഹെല്പ് മി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *