ഈസിയായി ഇനി ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാം||Bun Shawarma||Homemade Sharma||Easy Shawarma Recipie



#BunShawarma#Shawarma#Buger

Mayonnaise Recipe:https://youtu.be/dx7fW7AV5g8


😍FB:Anjali’s food court
Mail ld: anjalijithin 90@gmail.com
Breakfast Recipes: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0h5raOMioPHiNIbYOKHoWsBZNqUqAMW0

Easy recipes: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0h5raOMioPF6N8mukUeCDapK2S1kvJRx

19 thoughts on “ഈസിയായി ഇനി ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാം||Bun Shawarma||Homemade Sharma||Easy Shawarma Recipie

  1. പെങ്ങളെ ഷവർമ റെസിപി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സൂപ്പർ ✌✌👌 താങ്ക്യൂ സഹോദരി 😍😍😍😊😊💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *